Patvirtinimo

ISAK-2433 Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų

V-50 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenų, kurie pagal įstatymą laikomi viešais, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ Įsigalioja: 2016-12-31 (Įsakymo 1 punktas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.) Teisės aktų registras: 2016-30095. Rekomenduojama statybos taisyklių patvirtinimo įmonėje įsakymo formuluotė. ID_348 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. Informacija apie globos centrus. Įsakymas dėl 2019 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2017 m. Kodas Klasifikatoriaus pavadinimas Data Įsakymo Nr. Pradeda veikti pasitikėjimo linija, skirta psichologinio smurto atvejams. Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) kviečia medikus, darbe patiriančius psichologinį smurtą, mobingą ar kitokio pobūdžio spaudimą, to netoleruoti ir pranešti apie tokias situacijas nemokamu pasitikėjimo telefonu 8 800 …. UAB _____ ĮSAKYMAS DĖL PARAŠŲ PATVIRTINIMO 200__ m. _____ ____ d. Nr. _____ Įsakau: 1. Patvirtinti UAB _____ darbuotojų sąrašą ir jų. Dėl metinių darbo dienų koeficientų bei metinių vidutinio mėnesio darbo dienų ir valandų skaičių 2011 metais patvirtinimo (2010-12-27 Nr. Apima nuo pradžios iki užbaigimo, įskaitant visus aspektus nustatymą patvirtinimo darbo eigą. Dėl Pretendentų į prokurorus egzamino programos patvirtinimo (TAR) 2015-09-11: Nr. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. I-238: Dėl Pretendentų egzaminų komisijos nuostatų patvirtinimo (TAR) 2015-08-11: Nr. Eil. Nr. Įsakymo pavadinimas. 1. 2018-06-29 įsakymas Nr. LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO. Į S A K Y M A S. DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 20:2012 „NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO. 2012 m. birželio 25 d. Nr. V-599. Vilnius. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo (Žin., 2002, Nr.

Kaip parašyti įsakymą pareiginiams nuostatams patvirtinti. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. Maisto tvarkymo subjektas, siekdamas papildyti Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjime nurodytą vykdomą maisto tvarkymo veiklą kitomis ūkinės komercinės veiklos rūšimis, teritorinei VMVT turi pateikti minėtą Aprašo 2 priede nurodytą nustatytos formos prašymą ir kitus anksčiau nurodytus duomenis ir dokumentus. Dėl Ligų ir kompensuojamųjų vaistinių preparatų joms gydyti, Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių įrašymo į sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Individualus NT vertinimas, kadastriniai matavimai, energinio naudingumo sertifikatai. KURŠĖNŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL APSKAITOS POLITIKOS PATVIRTINIMO 2010 m. I-215: Dėl prašymų leisti laikyti pretendentų į prokurorus egzaminą padavimo ir sprendimo dėl pretendentų į prokurorus egzamino priėmimo tvarkos aprašo. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. Dėl Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacijos patvirtinimo. 2008 m. gegužės 30 d. Nr. D1-294. Dėl Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir šių dokumentų derinimo ministerijoje bei jai pavaldžiose ir reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo. Nemokamai atsisiųskite dokumentą.doc formatu ir naudokite savo tikslais jau dabar. Paskelbimai. Dėl fizinių asmenų, pageidaujančių dirbti darbą, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusį su geležinkelių transporto eismu, žinių tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą turi turėti maisto tvarkymo subjektai, vykdantys maisto tvarkymo veiklą, nurodytą Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. Kai atliksite instrukcijas, kad nurodytumėte, kaip norite gauti patvirtinimo kodą, kai kas kartą prisijungsite prie Office 365, būsite paraginti įvesti kodą, kurį jums siunčia teksto žinutė, telefono skambutis ir kt. Norėdami, kad būtų išsiųstas naujas kodas, paspauskite F5. Sužinokite, kaip naudoti SharePoint patvirtinimo darbo eigos nukreipti dokumentą arba elementą patvirtinti arba atmesti verslo procesų automatizavimas ir efektyvesnis. Nacionalinis tipo patvirtinimo sertifikatas ar Europos Bendrijos tipo patvirtinimo liudijimas galioja nuolat, kol Europos Sąjungos ar nacionaliniai norminiai teisės aktai nenurodo kitaip. Naujo nacionalinio tipo patvirtinimo sertifikato išdavimas apmokestinamas 144,00 Eur suma. Mūsų IBAN Suite paslauga atlieka kelis patvirtinimo sluoksnius, užtikrinančius minimalią mokėjimo klaidų galimybę. Be to, ji pateikia banko duomenis, svarbius tarpvalstybiniams mokėjimams, pvz., BIC, banko ir filialo duomenis, skirtus mokėjimo maršruto ir …. PATVIRTINIMO 2018 m. birželio 11 d. Nr. 11V-65 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“ (su visais pakeitimais). Antstolių veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklė, patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2011 m. Nr. Patvirtinimo data Paskelbta Teisės aktas I-1491 2017-05-02 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2019-11-01 XIII-328 2017-05-02 Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir. B1-882 „Dėl Ūkio subjektų patvirtinimo pagal 2014 m. spalio 9 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą 2014/709/ES dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse, ir kuriuo panaikinamas įgyvendinimo sprendimas 2014/178/ES, tvarkos aprašo patvirtinimo”. Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. Dėl Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo (aktuali suvestinė redakcija nuo 2017-02-25) Dėl Europos vyresnio amžiaus žmonių aktyvumo ir kartų solidarumo metų Lietuvoje organizavimo Dėl Nediskriminavimo skatinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo. A1-623, Žin., 2010-12-30 Nr.155-7887) 2010 metai Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas. LIETUVOS BANKO VALDYBA. NUTARIMAS. DĖL BAUDŲ APSKAIČIAVIMO APRAŠO PATVIRTINIMO. 2018 m. liepos 10 d. Nr. 03-126. Vilnius. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 43 3 straipsnio 10 dalimi ir 47 7 straipsnio 12 dalimi, Lietuvos banko valdyba nutaria. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-184 MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL BENDROJO UGDYMO, PROFESINIO MOKYMO IR NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMAS (IŠSKYRUS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS), VEIKLŲ MOKYKLOS BENDRUOMENEI APRAŠAS. Dėl Ankilozinio spondilito ir kitos patikslintos uždegiminės spondilopatijos (neradiografinio ašinio spondiloartrito) gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos aprašo patvirtinimo. Dėl Importuojamo negyvūninio maisto valstybinės maisto kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo. Statybos taisyklių patvirtinimo įmonėje tvarka Statybos taisyklės įmonėje turi būti patvirtintos įmonės vadovo tvarkomuoju dokumentu – įsakymu. Kopijuoti Lietuvos banko valdybos 2015 m. Dėl Statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. Duomenys apie nekilnojamąjį turtą, asmenis, įmones ir organizacijas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo 2010 m. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. D1-637 „Dėl Biudžetinių įstaigų bendrų veiksmų, užkertant kelią savavališkoms statyboms, ir informacijos apie galimas savavališkas statybas teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. PATVIRTINIMO 2009 m. rugpjūčio 21 d. Nr. ISAK-1737 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl Biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ (Žin. Darbuotojų, dirbančių galimos profesinės rizikos veiksnių sąlygomis (kenksmingų veiksnių poveikyje ir pavojingą darbą) privalomo tikrinimo pažyma parengta vadovaujantis įmonės pateiktais profesinės rizikos veiksniais ir sąlygomis konkrečiose darbo vietose, jų specifiniu poveikiu žmogaus sveikatai, profesinės rizikos vertinimo duomenimis, naudojamų žaliavų, medžiagų. D1-1 „Dėl Leidimų naudoti žvejybos plotus išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir leidimų naudoti žvejybos plotus sąlygų vykdymo kontrolės“. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 4 d. įsakymas Nr. D1-14 „Dėl Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių patvirtinimo“. Teismo sprendimas: konkursas dėl Rusnės estakados organizuotas tinkamai. Lietuvos apeliacinis teismas 2020 metų sausio 8 d. Vet. patvirtinimo Nr.: Veiklos rūšis. Dėl žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų, kurias paslaugų gavėjas turi teisę gauti, o paslaugų teikėjas turi teisę teikti pagal paslaugų kvitą, sąrašo patvirtinimo. 2013 03 13, Nr. 218, Žin., 2013 03 20, Nr. 29-1398 (atnaujinta 2018 01 01) Skaityti toliau…. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė” patvirtinimo“; 68. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. V-1154 „Dėl Valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos, skiriamos savivaldybių biudžetams Sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti, planavimo, paskirstymo, naudojimo ir atsiskaitymo už ją tvarkos aprašo patvirtinimo. V-612 „Dėl Radiacinės saugos centro nuostatų patvirtinimo“. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. V-489 „Dėl Didžiausių leistinų cezio izotopų aktyvumo lygių, taikomų žemės ūkio produktams po Černobylio atominės elektrinės avarijos, patvirtinimo“. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) primena visiems asmens sveikatos priežiūros specialistams, kad profesinės kvalifikacijos tobulinimo formos yra ne tik kursai, stažuotės, paskaitos, studijos, mokslinės praktinės konferencijos, seminarai, suvažiavimai, bet ir publikacijos recenzuojamuose. Akcininkų susirinkimo protokolas dėl finansinės atskaitomybės patvirtinimo.