Europos Parlamento Ir Tarybos Reglamentas

EUR-Lex – 32016R0679 – EN – EUR-Lex

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 99/2013 2013 m. sausio 15 d. dėl 2013–2017 m. Europos statistikos programos (Tekstas svarbus EEE ir Šveicarijai) EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA, atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 338 straipsnio 1 dalį. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1638/2006 2006 m. spalio 24 d. išdėstantis bendrąsias nuostatas, kurios nustato Europos kaimynystės ir partnerystės priemonę EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA, atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 179 ir 181a straipsnius. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1288/2013 2013 m. gruodžio 11 d. kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus+“ ir kuriuo panaikinami sprendimai Nr. 1719/2006/EB, Nr. 1720/2006/EB ir Nr. 1298/2008/EB. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1092/2010 2010 m. lapkričio 24 d. dėl Europos Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūros ir Europos sisteminės rizikos valdybos įsteigimo. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 215/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 726/2004 2004 m. kovo 31 d. nustatantis Bendrijos leidimų dėl žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų išdavimo ir priežiūros tvarką ir įsteigiantis Europos vaistų agentūrą (tekstas svarbus EEE) EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA. EKPP taikoma ir Rusijai, kadangi Europos Sąjunga ir Rusija nusprendė plėtoti strateginę. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo – apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimas – 2013 m. EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA, atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos. KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 639/2014. 2014 m. kovo 11 d. kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės, ir iš dalies keičiamas to reglamento X priedas. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1255/2011, kuriuo sukuriama integruotos jūrų politikos tolesnio vystymo paramos programa (OL L 321, 2011 12 5, p. 1). (2) Jungtini ų Tautų jūrų teisės konvencija ir Susitarimas dėl jos XI dalies įgyvendinimo (OL L 179, 1998 6 23, p. 3). EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1293/2013 2013 m. gruodžio 11 d. dėl aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) įsteigimo ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 614/2007 (Tekstas svarbus EEE) EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 178/2002 2002 m. sausio 28 d. nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1107/2009 2009 m. spalio 21 d. dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantis Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA, atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 37. Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2017/2401, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms (1.1 MB ) Lietuvos banko teisės aktai dėl Reglamento įgyvendinimo. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 463/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 223/2014 dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo nustatomos valstybių narių ir Komisijos elektroninio keitimosi duomenimis sistemos nuostatos ir sąlygos (OL L 134, 2014 5 7, p. 32). (3) 1995 m. spalio 24 d. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl Bendrijos statistikos apie užsienyje esančių susijusių įmonių struktūrą ir veiklą (Tekstas svarbus EEE) EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA, atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 285 straipsnio 1 dalį, atsižvelgdami į Komisijos5 pasiūlymą. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 575/2013 2013 m. birželio 26 d. dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (Tekstas svarbus EEE) EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA. Reglamentas (ES) Nr. 995/2010. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo nustatomos veiklos vykdytojų, pateikiančių medieną ir medienos produktus rinkai, pareigos Parengė: Europos Parlamentas ir Taryba.

Europos Parlamento Ir Tarybos Reglamentas
EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS EB Nr

Europos Parlamento Ir Tarybos Reglamentas
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas EB Nr

  • B EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS ES Nr
  • Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai Valstybinė
  • 2009 m rugsėjo 16 d Europos parlamento ir tarybos
  • EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS ES 2015/
  • Kapitalo reikalavimų direktyva ir Reglamentas Lietuvos
  • 2011 m spalio 25 d Europos Parlamento ir Tarybos
  • 2009 m lapkričio 25 d Europos Parlamento ir Tarybos

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 517/2014 2014 m. balandžio 16 d. dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 842/2006 (Tekstas svarbus EEE) EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 765/2008 nustatantis su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus ir panaikinantis reglamentą (EEB) Nr. 339/93 (OL L 218, 2008 8 13, p. 30—47); 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/45/EB dėl pavo-jingų preparatų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą reglamentuojančių valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų derinimo (3) ir 1993 m. kovo 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 793/93 dėl esamų medžiagų rizikos įvertinimo ir …. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 396/2005 d ėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiantis Tarybos direktyvą 91/414/EEB (OL L 70, 2005 3 16, p. 1). (8) 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/128/EB, nustatanti. Paskelbtas Komisijos Reglamentas (ES) 2017/999 kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XIV priedas; 2017 gegužės 10 d. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) NR. 261/2004 2004 m. vasario 11 d. nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantis Reglamentą …. I (Įstatymo galią turintys teisės aktai)REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 524/2013 2013 m. gegužės 21 d. dėl elektroninio vartotojų ginčų sprendimo, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB (Reglamentas dėl vartotojų EGS) EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA. Tačiau sritys pasirenkamos atsižvelgiant į gaires dėl Bendrijos pagalbos sutelkimo4 ir papildant Bendrijos bei valstybių narių politikos kryptis pagal Sutarties 177 straipsnį5, Komisijos komunikatus ir Europos Parlamento ir Tarybos rezoliucijas6. 1.2. I (Įstatymo galią turintys teisės aktai)REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1227/2011 2011 m. spalio 25 d. dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo (Tekstas svarbus EEE) EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 2004 m. vasario 11 d. dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) (tekstas svarbus EEE). Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/59/EB dėl tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos ir periodinio mokymo, iš dalies keičianti Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 ir Tarybos direktyvą 91/439/EEB bei panaikinanti Tarybos direktyvą 76/914/EEB (OL L 226, 2003 9. Dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (es) Nr. 2017/625 įgyvendinimo. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) dėl Europos regioninės plėtros fondo ir dėl konkrečių su investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslu susijusių nuostatų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1080/2006 Nr.: 1301/2013 34. M6 Europos Parlamento Ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1386/2001 2001 m. birželio 5 d. L 187 1 10.7.2001 M7 Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 631/2004 2004 m. kovo 31 d. L 100 1 6.4.2004 M8 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 647/2005 2005 m. balandžio 13 d. L ….

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 883/2004 2004 m. balandžio 29 d. dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo (tekstas svarbus EEE ir Šveicarijai) EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA, atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 42 ir 308 straipsnius. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 952/2013 2013 m. spalio 9 d. kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (nauja redakcija) TURINYS I ANTRAŠTINĖ DALIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 SKYRIUS Muitų teisės aktų taikymo sritis, muitinės misija ir sąvokų apibrėžtys 2 SKYRIUS Su muitų teisės aktais susijusios asmenų teisės ir pareigos. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 470/2009, nustatantis Bendrijos farmakologiškai aktyvių medžiagų leistinų liekanų kiekių nustatymo gyvūninės kilmės maisto produktuose tvarką, panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2377/90 ir iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/82/EB ir Europos. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 987/2009. 2009 m. rugsėjo 16 d. nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką (Tekstas svarbus EEE ir Šveicarijai) EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1221/2009 2009 m. lapkričio 25 d. dėl organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1302/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1082/2006 dėl Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės (ETBG) atsižvelgiant į patikslintas, supaprastintas ir pagerintas tokių grupių steigimo ir jų veikimo sąlygas. I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 174/2013 2013 m. vasario 5 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 106/2008 dėl Bendrijos raštinės įrangos energijos. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 853/2004, nustatantis specialiąsias higienos taisykles gyvūninės kilmės maistui [6] nustato šias taisykles. (7) Pagrindinis naujų bendrųjų ir specialiųjų higienos taisyklių tikslas – užtikrinti vartotojams aukštą maisto saugos lygį. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 655/2014 2014 m. gegužės 15 d. kuriuo nustatoma europinio sąskaitos blokavimo įsakymo procedūra, siekiant palengvinti tarpvalstybinį skolų išieškojimą civilinėse ir komercinėse bylose EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS …. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1893/2006 2006 m. gruodžio 20 d. nustatantis statistinį ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių NACE 2 red. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 715/2009. 2009 m. liepos 13 d. dėl teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygų, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1775/2005 (Tekstas svarbus EEE) EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA, atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1606/2002 2002 m. liepos 19 d. dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA, atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnio 1 dalį. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1013/2006 2006 m. birželio 14 d. dėl atliekų vežimo EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SAJUNGOS TARYBA, atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį ir ypač į jos 175 straipsnio 1 dalį, atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą, atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų. Tarybos reglamentas EB reglamentas 1011 Bendrijos teisė. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 842/2006 2006 m. gegužės 17 d. dėl tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (tekstas svarbus EEE) EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA, atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 175 straipsnio 1 dalį ir į jos 95 straipsnį, susijusį. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2015/2283 2015 m. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 561/2006 2006 m. kovo 15 d. dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 3820/85. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 66/2010. 2009 m. lapkričio 25 d. dėl ES ekologinio ženklo (Tekstas svarbus EEE) EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA, atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 175 straipsnio 1 dalį, atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 996/2010 2010 m. spalio 20 d. dėl civilinės aviacijos avarijų ir incidentų tyrimo ir prevencijos, kuriuo panaikinama Direktyva 94/56/EB (Tekstas svarbus EEE) EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA. I (Įstatymo galią turintys teisės aktai)REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 603/2013 2013 m. birželio 26 d. dėl Eurodac sistemos pirštų atspaudams lyginti sukūrimo siekiant veiksmingai taikyti Reglamentą (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1071/2009. 2009 m. spalio 21 d. nustatantis bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinantis Tarybos direktyvą 96/26/EB (tekstas svarbus EEE) EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS …. Parengta pagal: 192(1) straipsnį Oficialiojo leidinio nuoroda: L 295, 2010 11 12, 23–34 p. Vakarų NVS ir dešimt Viduržemio jūros regiono valstybių, po 2004 m. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1073/2009. 2009 m. spalio 21 d. dėl bendrųjų patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 561/2006 (nauja redakcija) (tekstas svarbus EEE) EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA. I (Įstatymo galią turintys teisės aktai)REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 181/2011 2011 m. vasario 16 d. dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas …. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1830/2003 dėl genetiškai modifikuotų organizmų sieties atsekamumo ženklinimo ir iš genetiškai modifikuotų organizmų pagamintų maisto produktų ir pašarų sieties atsekamumo bei ženklinimo, iš dalies pakeičiantis Direktyvą 2001/18/EB(16), užtikrina, …. I (Įstatymo galią turintys teisės aktai)REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 648/2012 2012 m. liepos 4 d. dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (Tekstas svarbus EEE) EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1008/2008 2008 m. rugsėjo 24 d. dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių (nauja redakcija) (Tekstas svarbus EEE) EUROPOS PARLAMENTAS ir EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA, atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 80 straipsnio 2 dalį.