Studijų baigiamieji darbai ETD VDU Biblioteka-Embargo Laikotarpis

Priedas Nr 2

Naujos rinkos, kurios gali kompensuoti praradimus dėl Rusijos taikomo embargo, neatsiveria – papildomų rinkų beveik neatradę Lietuvos perdirbėjai aiškina, kad Vyriausybė iki šiol tam nė nebuvo skyrusi pinigų, o ir jau skirtus dalija ne itin tikslingai. “Kai Vyriausybė sako, kad viskas gerai ir gražu, tai nėra tiesa. Embargo laikotarpis – laikino draudimo laikotarpis mėnesiais nuo Baigiamojo darbo apgynimo, kai ribojama vieša prieiga prie Baigiamojo darbo Elektroninio dokumento. Embargo – laikotarpis, taikomas komercinėse mokslinėse duomenų bazėse, kuris neleidžia pasiekti naujausių publikacijų tam tikrą laikotarpį (6 mėn., 1 metus ar kt.). Enciklopedija – informacinis leidinys, kuriame pateikiama įvairių ar kai kurių mokslo ir praktikos sričių svarbiausių žinių visuma. Embargo laikotarpis – laikotarpis nuo mokslo rezultatų (dažniausiai – publikacijos) paskelbimo iki to laiko, kai leidėjas leidžia publikuotą tekstą paskelbti talpykloje ar kitaip suteikti prie jo atvirąją prieigą. 7.8. Metaduomenys – struktūriškai apibrėžta informacija, kuri apibūdina, paaiškina. Embargo laikotarpis gali trukti nuo 3 iki 12 mėn., kartais –net iki kelerių metų. Projekto „Atrask save“ Projekto tikslas – sumažinti nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio 15–29 m. Pagrindinės problemos kyla dėl Lietuvos santykių su Rusija, dėl pastarosios valstybės taikomo embargo. Kai kuriems leidiniams taikomas vadinamasis embargo periodas. Apsvarstyta 2018 m. spalio 19 d. Studijų kolegijos posėdyje. Sprendimą dėl Embargo laikotarpio taikymo priima Komisija motyvuotu Studijuojančiojo. Draudimo laikotarpis, kurį dažniausiai nustato mokslinio žurnalo leidėjai arba patys publikacijų autoriai, kurio metu draudžiama publikaciją skelbti atvirojoje prieigoje.

VILNIAUS UNIVERSITETO ATVIROSIOS PRIEIGOS PRIE MOKSLO

  1. Baigiamieji darbai – Medicinos fakultetas
  2. Studijų baigiamieji darbai ETD VDU Biblioteka
  3. Atviroji prieiga Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Kursinių ir baigiamųjų bakalauro darbų rengimo tvarka

Embargo Laikotarpis
www ku lt

Maksimali galima Embargo laikotarpio trukmė Baigiamiesiems darbams yra 60 mėnesių. Maksimali galima embargo laikotarpio trukmė, taikoma ETD darbui – 5 metai (60 mėnesių). Po to buvo padarytos kitos mažesnės nuolaidos, kaip vokiečių karinių dalinių ir amunicijos pervežimas per Švedijos teritorinius vandenis ir embargo taikymas Norvegijos prekybiniams laivams Göteborgo uoste; 6 norvegų laivai buvo vokiečių paskandinti 1942 m. …. Embargo efektyvumas priklauso nuo organizacijos. Sprendimą dėl embargo laikotarpio taikymo priima Komisija motyvuotu Studijuojančiojo. Kartais leidėjai leidžia skelbti dar nerecenzuotus, rankraštinius publikacijų variantus (preprint) institucinėse talpyklose ir be embargo …. Embargo laikotarpis – tai laikotarpis, kai ribojama vieša prieiga prie Baigiamojo darbo elektroninio dokumento; 1.2.5. Komisija – Fakulteto dekano teikimu ir Universiteto rektoriaus arba jo įgalioto prorektoriaus įsakymu patvirtinta Baigiamųjų darbų gynimo komisija, sudaryta iš kompetentingų. Embargo laikotarpis – tai laikotarpis, kai ribojama vieša prieiga prie Baigiamojo darbo elektroninio dokumento; 1.2.5. Komisija – studijų programą vykdančio Padalinio vadovo teikimu ir Universiteto rektoriaus arba jo įgalioto prorektoriaus įsakymu patvirtinta Baigiamųjų darbų gynimo komisija. Maksimali galima embargo laikotarpio trukmė rengiant baigiamuosius darbus yra 60 mėnesių. Embargo laikotarpis – tai laikotarpis, kai ribojama vieša prieiga prie Baigiamojo darbo elektroninio dokumento; 1.2.5. Komisija – Baigiamųjų darbų gynimo komisija, sudaryta iš kompetentingų visuomenės sveikatos srities specialistų – mokslinių darbuotojų ir dėstytojų, praktikų. Kvietimas Nr. 1 teikti paraiškas pagal priemonę „Expo sertifikatas LT“ Paraiškų teikimo terminas baigėsi NR.03.2.1-LVPA-K-802 PRIEMONĖS „EXPO SERTIFIKATAS LT“ …. Norint pratęsti pasibaigusį embargo terminą, kreiptis į Mokslo …. Europoje apribojimai viešai skelbti priešrinkiminius visuomenės nuomonės apklausų duomenis taikomi tik 13 šalių: 2 šalys (Graikija ir Italija) yra įsivedusios 15 dienų embargo; 5 šalyse šis laikotarpis yra mažesnis nei savaitė (Kipras, Čekija, Makedonija, Serbija, Ispanija); 6 …. Embargo laikotarpis – laikino draudimo laikotarpis mėnesiais nuo baigiamojo darbo apgynimo, kai ribojama vieša prieiga prie elektroninio baigiamojo darbo dokumento. PATVIRTINTA. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos rektoriaus. 2016 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 133 VĮ. LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS ELEKTRONINIŲ DOKUMENTŲ ĮKĖLIMO Į LIETUVOS AKADEMINĖS ELEKTRONINĖS BIBLIOTEKOS INFORMACINĘ SISTEMĄ ….

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS

Embargo Laikotarpis
I Bendrosios nuostatos

Embargo Laikotarpis
KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO ATVIROSIOS PRIEIGOS

Embargas (lot. imbarricare – trukdyti) – draudimas importuoti arba eksportuoti nustatytas prekes iš nurodytos valstybės, visos prekybos ar kitų tarptautinių santykių ribojimas ar net visiškas draudimas, pavyzdžiui, laivų ar lėktuvų priėmimo blokavimas. Tai traktuojama kaip atsakomoji priemonė prieš kitos valstybės veiksmus. Embargo laikotarpis – sutartyje su leidėju, arba licencinėje sutartyje tarp autoriaus ir 21 eLABa tvarkytojo, arba eLABa tvarkytojo nustatytas laikino draudimo laikotarpis mėnesiais nuo 22 kūrinio išleidimo (publikacijoms), baigiamojo darbo apgynimo arba įkėlimo į eLABa, kurio metu 23 ribojama vieša prieiga prie dokumentų. Jei. Maksimali galima embargo laikotarpio trukmė Baigiamiesiems darbams yra 60 mėnesių. Maksimali galima embargo laikotarpio trukmė rengiant baigiamuosius darbuss yra 60 mėnesių. Embargo laikotarpis — sutartyje su leidéju, arba licencinéje sutartyje tarp autoriaus ir eLABa tvarkytojo, arba eLABa tvarkytojo nustatytas laikino draudimo laikotarpis ménesiais nuo kürinio išleidimo (publikacijoms), baigiamojo darbo apgynimo arba ikélimo i eLABa, kurio …. Embargo laikotarpis – sutartyje su leidėju, arba licencinėje sutartyje tarp autoriaus ir eLABa tvarkytojo, arba eLABa tvarkytojo nustatytas laikino draudimo laikotarpis mėnesiais nuo kūrinio išleidimo (publikacijoms), baigiamojo darbo apgynimo arba įkėlimo į eLABa, kurio metu ribojama. Embargo laikotarpis – sutartyje su leidėju arba licencinėje sutartyje tarp autoriaus ir eLABa tvarkytojo, arba eLABa tvarkytojo nustatytas laikino draudimo laikotarpis mėnesiais nuo kūrinio išleidimo (publikacijoms), baigiamojo darbo apgynimo arba įkėlimo į eLABa, kurio …. Kada atverti? dokumentams gali būti taikomas ne ilgesnis nei 12 mėnesių trukmės embargo laikotarpis, jei leidėjas nenumato kitaip. Vilniaus universiteto akademinių darbuotojų atestavimo metu turi būti atsižvelgiama į šių nuostatų laikymąsi dėl mokslinių straipsnių ir konferencijų medžiagos. Gali būti taikomas ne ilgesnis nei 12 mėnesių trukmės embargo laikotarpis, jei leidėjas nenumato kitaip: Akademinių darbuotojų atestavimo metu turi būti atsižvelgiama į Vilniaus universiteto atviros prieigos prie mokslo (meno) ir studijų darbų nuostatų laikymąsi dėl mokslo straipsnių ir konferencijų medžiagos. Embargo laikotarpis – laikino draudimo laikotarpis mėnesiais nuo baigiamojo darbo apgynimo, kai ribojama vieša prieiga prie elektroninio baigiamojo darbo dokumento. Sprendimą dėl embargo laikotarpio skyrimo priima komisija. Maksimali galima Embargo laikotarpio trukmė Baigiamiesiems darbams yra 60. Embargo laikotarpis – sutartyje su leidėju, arba licencinėje sutartyje tarp autoriaus ir eLABa tvarkytojo, arba eLABa tvarkytojo nustatytas laikino draudimo laikotarpis mėnesiais nuo kūrinio išleidimo (publikacijoms), baigiamojo darbo apgynimo arba įkėlimo į eLABa, kurio …. Sprendimą dėl embargo laikotarpio skyrimo priima komisija, atsiåvelgusi į. Suteikiama teisė jį skaityti, išsaugoti savo kompiuteryje, kopijuoti, platinti, spausdinti, atlikti paiešką jame ar pateikti nuorodą į viso teksto dokumentus. Embargo laikotarpis – tai laikotarpis, kai ribojama vieša prieiga prie Baigiamojo darbo elektroninio dokumento; 1.2.5. Komisija – Baigiamųjų darbų gynimo komisija, sudaryta iš kompetentingų visuomenės sveikatos srities specialistų – mokslinių darbuotojų ir dėstytojų, …. Prašymą patvirtina projekto vadovas ir lango apačioje bloke Būsena laukelyje Pastabos dokumentui įrašo, kad darbas viešai neprieinamas dėl konfidencialių duomenų. Embargo laikotarpis – sutartyje su leidėju arba licencinėje sutartyje tarp auto-riaus ir eLABa tvarkytojo, arba eLABa tvarkytojo nustatytas laikino draudimo laiko-tarpis mėnesiais nuo publikacijos išleidimo, kurio metu ribojama vieša prieiga prie dokumentų. Jei neįmanoma nustatyti konkrečios publikacijos išleidimo dienos, em-. Jam pasibaigus, darbo tekstas bus prieinamas viešai. Publikacijas, kurios yra VDU mokslo žurnaluose, deda Biblioteka. Mokslo publikacijų visateksčiams dokumentams gali būti nustatomas embargo laikotarpis arba ribota prieiga atitinkamai pagal licencinės sutarties su autoriumi ar leidėju sąlygas. Embargo laikotarpis –kai leidėjai nesuteikia prieigos prie kai kurių naujausių leidinių. DELFI – Dėl afrikinio kliaulių maro virš kiaulininkystės pakibus Damoklo kardui Lietuvoje ūkininkams siūloma imtis kitų gyvulininkystės rūšių. Viena iš alternatyvų – avininkystė, tačiau ekspertai pastebi, kad aviena Lietuvoje itin nepopuliari, o ir lietuviškų avių vilna nelabai žavi pramonininkus. Tai laikotarpis, kuomet leidėjai draudžia duomenų bazėje teikti prieigą prie visų straipsnių tekstų. Šis laikotarpis vidutiniškai svyruoja nuo 3 mėnesių iki pusės metų. Tokiu būdu leidėjai stengiasi užtikrinti popierinių leidinių platinimą. Europos Komisijai leidus paankstinti avansų mokėjimą, šie būtų išmokami nedelsiant, baigus paraiškų rinkimą. Skirtingų institucijų vertinimu, 2017 m. šalies BVP padidės 2,4–3 procentais. Ankstyvasis kolonijinis laikotarpis Kuba ilgą laiką buvo piratų ir. Embargas vis dar yra, bet leidžiama humanitarinė pagalba maistu ir vaistais. Iš pradžių kitos šalys nesilaikė embargo ir Kuba prekiavo su Europos, Azijos ir Amerikos šalimis, ypač Kanada. Bet dabar JAV spaudžia kitas šalis ir tarptautines kompanijas nutraukti. Vyriausybė tvirtina radusi receptų, kaip sumažinti verslo nuostolius dėl Rusijos taikomo embargo vakarietiškiems maisto produktams. Tarp atliekamų ir numatytų darbų – alternatyvių rinkų paieškų skatinimas, lengvatinės paskolos įmonėms, specialios konsultacijos ir kita.